top of page


Algemene Voorwaarden


Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Debzy’s muurschildering

Debby Luijken

Bleiswijk

Mobiel: 06 18 44 85 91

E-mailadres: aanvraag@debzys.nl

Kvk-nummer: 50558390


Artikel 2 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

2.1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand of persoonlijk aan consumenten aanbiedt;

2.2. Consument: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand of persoonlijk of zakelijk aangaat met de ondernemer;

2.3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

2.4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

2.5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2.6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

2.7. Dag: kalenderdag;


Artikel 3 - Algemeen

3.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ondernemer en consument waarop de ondernemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.4. Indien door de ondernemer een model of schets is getoond of verstrekt aan de consument, dan geldt dit model of schets als een wijze van aanduiding of indicatie van het eindproduct. Het getoonde model of schets is eigendom van de ondernemer en is niet toegestaan om voor andere doeleinde te gebruiken. Indien dit genegeerd wordt is het voor de ondernemer toegestaan om kosten in rekening te brengen voor het maken van het model of de schets(en).


Artikel 4 - Het aanbod

4.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2. Het aanbod of persoonlijke offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder indien van toepassing:

• de prijs inclusief belastingen tenzij nadrukkelijk anders is vermeld in de vorm van: exclusief BTW;

• de eventuele kosten van aflevering;

• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs; en

• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.


Artikel 5 – Toepassing

5.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op alle leveringen van de ondernemer aan consument en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Door het plaatsen van een bestelling verklaart u deze algemene voorwaarden te accepteren.

5.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.


Artikel 6 - De overeenkomst

6.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden en door retour zending van een ondertekende opdrachtbevestiging door consument aan ondernemer of door een aanbetaling te voldoen.

6.2. Een samengestelde prijsopgave verplicht ondernemer niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6.3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

6.4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

6.5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6.6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 7 - Herroepingsrecht

7.1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

7.2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking zonder sporen van gebruik, aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Ondernemer behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel al is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking retour zijn verzonden.

7.3. Herroepingsrecht geld niet voor goederen die volgens specificaties van consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk of personalisatie, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, met name schilderijen welke in opdracht van de consument zijn gemaakt. Een schilderij wordt niet teruggenomen of vergoedt wanneer er tijdens transport beschadigingen zijn opgetreden. Een pakket kan altijd verzekerd verzonden worden opverzoek van de consument.

7.4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 8 - Kosten in geval van herroeping

8.1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

8.2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht

9.1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

9.2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;


Artikel 10 - De prijs

10.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

10.2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

10.3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

10.4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

10.5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW tenzij nadrukkelijk anders is vermeld d.m.v. exclusief BTW.


Artikel 11 -Verzetten of Annuleren

11.1. Indien de afspraak door de consument verzet moet worden, dient de consument dit zo spoedig mogelijk door te geven. 

11.2 Indien er een aanbetaling door de consument is voldaan zal de gedane aanbetaling worden bewaard tot de nieuwe afspraak.

11.3 Indien de consument de dag voorafgaand of op de dag zelf de afspraak wilt verzetten dan is dit mogelijk. Hiervoor wordt €100,00 wegens inkomstenderving in rekening gebracht. 

11.4 Annuleren: Onder annuleren wordt verstaan dat de consument de afspraak helemaal niet door laat gaan. Er wordt geen vervolgafspraak geboekt.

11.5 De consument kan de afspraak voor de dienst tot 2 weken (14 dagen vóór gereserveerde datum) van tevoren kosteloos en zonder opgave van reden annuleren. De consument ontvangt de eventueel gedane aanbetaling terug. 

11.6 Wanneer de afspraak 13 tot 5 werkdagen voor de gereserveerde datum annuleert, ontvangt de consument 25% van de aanbetaling terug.

11.7 Indien de afspraak 4 werkdagen tot 1 werkdag voor de afspraak tijdens kantooruren door de consument wordt geannuleerd, is de ondernemer genoodzaakt € 200,- per gereserveerde dag in rekening te brengen wegens inkomstenderving. De aanbetaling zal met dit bedrag worden verrekend, een eventueel resterend bedrag dient dan nog te worden voldaan (consument ontvangt een factuur) of het restant van de aanbetaling (indien van toepassing) zal worden teruggestort op de rekening van de consument.

11.8 Indien de consument op de dag zelf niet aanwezig blijkt op de afgesproken plek en tijdstip, is de ondernemer genoodzaakt om het volledige afgesproken bedrag in rekening te brengen wegens inkomstenderving.


Artikel 12 - Levering en uitvoering

12.1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

12.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

12.3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.


Artikel 13 - Betaling

13.1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant of via directe bankoverschrijving plaats te vinden bij levering.

13.2. Indien betaling niet contant of via directe bankoverschrijving plaatsvindt, dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de ondernemer aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

13.3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

13.4. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

13.5. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

13.6. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de klant van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

13.7. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van ondernemer en de verplichtingen van de consument jegens ondernemer onmiddellijk opeisbaar.

13.8. Ondernemer heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Ondernemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Ondernemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.


Artikel 14- Incassokosten

14.1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

14.2. Indien ondernemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

14.3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument.

14.4. De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.


Artikel 15 -Vrijwaringen

15.1. De consument vrijwaart ondernemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

15.2. Indien de consument aan ondernemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 16 -Intellectuele eigendom en auteursrechten

16.1. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

16.2. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de ondernemer tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van ondernemer, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

16.3. Alle door ondernemer eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van ondernemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

16.4. Ondernemer behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 17 -Aansprakelijkheid

17.1. Indien door ondernemer geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van ondernemer jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

17.2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling beperkt tot maximaal het bedrag van de voor desbetreffende order betaalde prijs (exclusief BTW).

17.3. Onverminderd het bovenstaande is ondernemer niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.

17.4. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, ernstig leed, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

17.5. Aansprakelijkheid bij het gebruik van de producten van ondernemer waarbij (lichamelijke of materiële) schade aan kinderen, baby's en personen ontstaat is uitgesloten.

17.6. Producten die op de website getoond worden kunnen afwijken (kleur/formaat) met wat de consument ontvangt. Mede doordat veel gepersonaliseert is kan hier een licht verschil inzitten.

17.7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ondernemer of zijn eventuele ondergeschikten.


Artikel 18 -Overmacht

18.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

18.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ondernemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ondernemer en ziekte van de ondernemer worden daaronder begrepen.

18.3. Ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

18.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

18.5. Voor zover ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.


Artikel 19 -Geschillen

19.1. De rechter in de vestigingsplaats van ondernemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft ondernemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

19.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 20- Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

20.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam

20.2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

20.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot standkomen van de overeenkomst.


Bleiswijk, 15 december 2020.

-- Onder voorbehoud van typefouten --

bottom of page